การบรรยายทางวิชาการ

Insights from Reliability-Based Design to Complement Partial Factor Design Approach
จากผู้ได้รับรางวัล Thomas A. Middlebrooks Award ประจำปี 2019 วันที่ 31 ต.ค.62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องประชุม ต/จๅ ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมทาง line QR

Assoc.Prof.Dr. Bak Kong Low
Bak Kong Low obtained his BS and MS degrees from MIT, and PhD degree from U.C.Berkeley. He is a Fellow of the American Society of Civil Engineers, and a registered professional engineer of Malaysia. B.K. Low is the recipient of the 2019 Thomas A. Middlebrooks Award, a prestigious award from the American Society of Civil Engineers (ASCE), for his paper "Insights from Reliability-Based Design to Complement Load and Resistance Factor Design Approach," that appeared in the November 2017 issue of Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29GT.1943-5606.0001795.
ลงทะเบียนร่วมงาน...

ลิ้งค์ ... ส่งงานโครงงานฯ สำหรับนิสิต...

ผลงานโครงงานวิศวกรรมโยธา นิสิตชั้นปีที่ 4 (2563)

ระบบสื่อการสอนออนไลน์

ระบบสืบค้นผลงานวิจัยภาควิศวกรรมโยธา

การบรรยายทางวิชาการ

...
Geotechnical Computer Modelling
รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
...
เขื่อนทรุด...บ้านพัง
รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
การวิเคราะห์หา Slope Stability
รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
...
Structural Analysis : Consistent Deformation
ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ
...
Structural Analysis : Equilibrium & Reactions
ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ
...
Structural Analysis : Deflection by VWM - Truss
ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ

งานวิจัย