[start10.05.2554]
All Copy Rights @ 2013 www.ce.eng.ku.ac.th Best Screen 1600x900 pixel.
Broswer IE,Firefox,Crome,Safari
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, KASETSART UNIVERSITY
พิธีเปิดและส่งมอบอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล
โดย ชมรมนิสิตวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนบ้านคลองพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
[Click]
กิจกรรมโครงการกีฬาสีโยธา - สำรวจสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[Click]
กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธาครบรอบ 48 ปี
   ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[Click]
เพิ่มเติม [คลิก]
ประกาศทั่วไป :
  • ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ คลิกที่นี่
  • ประกาศข่าวดี นาย ชัยวุฒิ อมรประเสริฐกิจ บัณฑิตวิศวกรรมโยธาได้รับคัดเลือก ทุน กพ.
  • หน่วยที่ 0131421 ตามความต้องการของกรมการขนส่งทางบก ได้ศึกษาสาขาวิชา Network Optimization วิชาเอกหรือเน้นทาง Infrastructure Logistics ระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ทุน
  • รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ Samsung Asia Elite 2014 คลิกที่นี่
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) คลิกที่นี่
  • ตารางการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่
  • แผนการเปิดรายวิชาเฉพาะเลือกภาคต้น และ ภาคปลาย คลิกที่นี่

ประกาศแจ้งนิสิต  :
        ประกาศการเกณฑ์การให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิต ที่ได้รับรางวัลระดับ ชาติ/นานาชาติ คลิกที่นี่
  • ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คลิกที่นี่
ASEA-SEC-2 The Second Australasia and South-East Asia Structural Engineering and Construction Conference Bangkok, Thailand, November 3–7, 2014 Theme: "Sustainable Solutions in Structural Engineering and Construction" more information..
  • "อีก 2 ปี ประเทศไทยต้องเข้าสู่สังคม AEC วิศวกรโยธา พร้อมเเล้วหรือยัง..." อ่านบทความใหม่ใน News
  • บทความเรื่อง ด่วน 3 ดับ 3 : ทางเลือกที่ไม่ได้เลือก คลิกที่นี่
บทความน่าสนใจ