รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ได้รับรางวัล Best Paper Award

รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการ the 3rd Kasetsart University Sriracha Campus Annual Conference 2018 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561