นิสิตปริญญาโท (สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง) และนิสิตปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (PE) อบรมการซ่อมแซมถนน อบต.บางกะเจ้า

ผศ.ดร.ฆนิสา รุ่งแจ้ง นำนิสิตปริญญาโท (สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง) และนิสิตปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (PE) อบรมการซ่อมแซมถนน อบต.บางกะเจ้า