กิจกรรมของ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ปี 1 และนิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (PE)

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ปี 1 และนิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (PE) ให้ความรู้การใช้ถนนอย่างปลอดภัยและแจกอุปกรณ์กีฬา ให้กับน้องๆ โรงเรียนวับางขมิ้น โรงเรียนวัดกองแก้ว และโรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง