รางวัลจากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี 4/6/2559

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับ รางวัลจากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี จัดโดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559

competition_25042015

 

 

 

รางวัลเหรียญทอง

ผลงานเรื่อง การวิเคราะห์ความมั่นคงของอุโบสถของวัดร่องขุ่นต่อการเกิด Liquefaction จากแผ่นดินไหว

น.ส.กัญญารัตน์ นันทวิสิทธิ์

นาย ธัญญ์ วงศ์ตระกูล

competition_25042015

 

 

 

รางวัลเหรียญทอง

ผลงานเรื่อง นวัตกรรมเครื่องนับจำนวนครั้งการตอกเพื่อประเมินกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม

นาย ณัฐกร พีรสุขประเสริฐ

นาย พนุสรณ์ ก่อบุตร

 

 

 

รางวัลเหรียญทอง

ผลงานเรื่อง การพัฒนากำแพงกันดิน TOR Block เพื่อป้องกันดินถล่มและแผ่นดินไหว

นาย วิทวัส ศรีเรือง

นาย ฐปกรณ์ ผลมานะ

นาย ยุทธพล จิรัฐติกร