TCAS 2562

 

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา

 • TCAS รอบที่ 3 (รับตรง) จำนวน 60 คน
  • รับสมัคร 17 - 29 เม.ย.2562 ผ่านเว็บไซด์ของ ทปอ. พร้อมกันทั้งประเทศ
  • ประกาศผล 9 พ.ค.2562
  • สอบสัมภาษณ์ (ยืนยันสิทธิ์) 13 พ.ค.2562
  • เงื่อนไขการสมัคร ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา แบบมีลำดับ ประกาศผลเพียง 1 อันดับ

​​

ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

 • TCAS รอบที่ 1 (ทุนการศึกษาเต็มจำนวน "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" คลิกเพื่อดูรายละเอียดทุน... จำนวน 2 ทุน
  • รับสมัคร 1 - 15 ธ.ค.2561
  • ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house 30 - 31 ม.ค.2562
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีแบบเรียงความเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรม
  • มีหนังสือรับรองความประพฤติว่า เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคลดังต่อไปนี้
   • ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
   • ผู้นำชุมชน ระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
  • มีใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรม
  • พร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด ระดับอำเภอ/ระดับตำบล
 • TCAS รอบที่ 2 (ทุนการศึกษา "ทุนช้างเผือก" คลิกเพื่อดูรายละเอียดทุน... จำนวน 5 ทุน)
  • รับสมัคร 6 - 20 ก.พ.2562
  • ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house 24 - 25 เม.ย.2562
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
  • ทั้งนี้ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • TCAS รอบที่ 3 (รับตรง) จำนวน 25 คน  
  • รับสมัคร 17 - 29 เม.ย.2562 ผ่านเว็บไซด์ของ ทปอ. พร้อมกันทั้งประเทศ
  • ประกาศผล 9 พ.ค.2562
  • สอบสัมภาษณ์ (ยืนยันสิทธิ์) 13 พ.ค.2562
  • เงื่อนไขการสมัคร ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา แบบมีลำดับ ประกาศผลเพียง 1 อันดับ
 • TCAS รอบที่ 4 (admissions) จำนวน 10 คน
  • รับสมัคร 9 - 19 พ.ค.2562 ผ่านเว็บไซด์ของ ทปอ. พร้อมกันทั้งประเทศ
  • ประกาศผล 29 พ.ค.2562
  • สอบสัมภาษณ์ (ยืนยันสิทธิ์) 3 มิ.ย.2562
  • เงื่อนไขการสมัคร ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ ประกาศผลเพียง 1 อันดับ

** สมัคร TCAS รอบที่ 1 ที่เมนูโครงการช้างเผือก...
** สมัคร TCAS รอบที่ 2 ที่เมนูโครงการเพชรนนทรี...