โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร

ที่มา

งานทางด้านวิศวกรรมปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบอาชีพในสาขานี้จึงต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้น ความก้าวหน้าทางวิชาชีพทำให้วิศวกรจำนวนมากต้องรับภาระงานบริหารและการจัดการเพิ่มขึ้นด้วยด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงจำเป็นต้องพัฒนาวิศวกรให้มีความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยี ทางวิศวกรรมที่ทันสมัย และความสามารถในการบริหารจัดการไปพร้อมกัน

 

ปรัชญาและความสำคัญ

ปรัชญาของหลักสูตร คือ การพัฒนาวิศวกรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีทั้งความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและมีความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อเป็นวิศวกรอาชีพที่พร้อมจะบริหารองค์กร โดยองค์ความรู้จากหลักสูตรจะสามารถนำสังคมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนและประยุกต์ใช้ได้กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตวิศวกรรมโยธาในระดับสูง ในสาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร

2. เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิชาชีพวิศวกรรมโยธาในระดับสูง

3. เพื่อศึกษาและพัฒนาการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้อย่างยั่งยืนโดยการค้นคว้าวิจัยในแขนงต่างๆ ของสาขาวิศวกรรมโยธา


เว็บไซด์โครงการ...