โครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (STBE) พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างวิศวกรและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถเป็นผู้นำด้านการออกแบบพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน โดยให้นิสิตได้ศึกษาวิเคราะห์ผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น Building Information Modelling (BIM) สร้างความเข้าใจในหลักการและแนวคิดในการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน หลักสูตรมีลักษณะเป็น Multi-Disciplinary คือสร้างความรู้ความเข้าใจที่กว้างและมีความหลากหลาย เพื่อให้นิสิตมีความเช้าใจในบริบทด้านสังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการในปัจจุบัน ตลอดจนบทบาทของวิชาชีพอื่นๆที่ร่วมกันพัฒนาโครงการพร้อมๆไปกับการพัฒนาความรู้ขั้นสูงด้านการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ในยุค ดิจิตอลต่อไป

 

เว็บไซด์โครงการ