ปริญญาตรีภาคพิเศษ (วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

แผนที่จัดเป็นข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เป็นผู้นำในการควบคุมการใช้และการผลิตแผนที่ เพื่อการวางแผน ออกแบบ วิเคราะห์ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ รวมทั้งยังต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมด้วย วิศวกรสำรวจไม่เพียงแต่จะต้องมีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความสามารถในการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลที่ถูกต้อง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจดังกล่าว เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต และการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล ดั่งปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถ ตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศ

2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเปิดโอกาสในการศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการสู่สาธารณะ

รายละเอียดหลักสูตร อ่านเพิ่มเติม...

ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง 

ข้อความจากพี่รัชชานนท์ นาคสมบูรณ์ ที่พึ่งจบการศึกษาในปี 2561 นี้ แต่ปัจจุบันได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ด้านสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์มาฝากน้อง ๆ ครับ
 

ภาพ จากการเข้าประกวดการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

"สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจจะเรียนทางด้านสำรวจ ทุกคนก็คงเคยคิดว่ามาเรียนแล้วจบไปจะสามารถไปทำอะไรได้ หลาย ๆ คนก็คงจะถูกถามว่าเรียนสำรวจแล้วจบไปทำอะไร ในตอนแรก ๆ คำตอบของหลาย ๆ คนก็อาจจะเหมือนกันก็คือ เรียนสำรวจไปก็ไปทำแผนที่ ไปตั้งกล้อง ไปเข้าทำงานกรมที่ดิน หรือหลาย ๆ คนอาจจะรู้จักGIS เรียนสำรวจไปก็ไปทำงานด้านGIS ได้ แต่พอเริ่มได้เรียนจริง ๆ แล้วจะพบว่า งานที่ว่าเราจบไปจะทำอะไรได้นั้นหลากหลายมาก แต่สิ่งที่สำคัญนั้นไม่ใช่ว่าจบไปแล้วจะทำอะไร ได้บ้าง แต่เมื่อเรียนแล้วจบไปแล้วเราได้อะไรใหม่บ้าง ในการเรียนตลอดสี่ปีนั้นจะพบว่างานสำรวจนั้นถูกนำไปเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่หลากหลาย อย่างเช่นความรู้เรื่องของระบบฐานข้อมูล ความรู้เรื่องดาวเทียม ความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม ซึ่งความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นโอกาศที่จะนำพาไปหางานที่กว้างขวาง และความรู้ที่ได้จะเป็นสิ่งที่เปิดโอกาศสำหรับเส้นทางที่จะให้น้อง ๆ ได้เลือกต่อไปทั้งการทำงาน และการศึกษาต่อ ตอนเด็ก ๆ หลาย ๆ คนอาจจะฝันว่าอยากทำงานทางด้านอวกาศ ความรู้ที่ได้เรียนอาจจะพาให้ได้ไปทำงานกับหน่วยงานด้านอวกาศก็ได้ใครจะไปรู้?"

ภาพบรรยากาศชั้นเรียน ห้องพัก อาคารเรียนที่ Beihang University ประเทศจีน

  ​

ประสบการณ์จากอาจารย์สู่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษา

อาจารย์ พ.ท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ และอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ทุกท่าน นอกจากการศึกษาที่นิสิตจะได้รับกันทุกคนแล้ว อาจารย์จะถ่ายทอดความภาคภูมิใจที่อาจารย์มีให้กับสาขาวิชาให้กับนิสิตทุก ๆ คนได้รับด้วย โดยตั้งใจว่าจะให้นิสิตทุกคนได้รับรู้ความกว้างใหญ่ไพศาลของเทคโนโลยีตั้งแต่พื้นดินไปยันอวกาศที่พวกเราสามารถเรียนรู้ได้ สามารถผสมผสานศาสตร์จากหลากหลายสาขาเข้าไว้ด้วยกัน แล้วจะพบว่ามีเรื่องน่าสนใจอีกเยอะมากครับ สนใจที่จะมาเรียนด้วยกันมั้ย ....(^__^)

 

เราเรียนอะไรกันบ้าง

 

Surveying

การสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ

 

Geodesy

การรังวัดรูปทรงสัณฐานของโลก และการกำหนดตำแหน่งพิกัด

 

GNSS (Global Navigation Satellite System)

การสำรวจกำหนดตำแหน่งพิกัดด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม

 

GIS (Geographic Information System)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ และการพัฒนาระบบประมวลผล

 

Photogrammetry

การสำรวจด้วยภาพถ่ายดิ่งทางอากาศ เพื่อทำแผนที่ภาพถ่าย แบบจำลองภูมิประเทศ 3 มิติ

 

Remote Sensing

การสำรวจติตตามทรัพยากรธรรมชาติ การติดตามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก จากเทคโนโลยีดาวเทียม