ปริญญาตรีภาคพิเศษ (วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

แผนที่จัดเป็นข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เป็นผู้นำในการควบคุมการใช้และการผลิตแผนที่ เพื่อการวางแผน ออกแบบ วิเคราะห์ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ รวมทั้งยังต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมด้วย วิศวกรสำรวจไม่เพียงแต่จะต้องมีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความสามารถในการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลที่ถูกต้อง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจดังกล่าว เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต และการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล ดั่งปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถ ตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศ

2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเปิดโอกาสในการศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการสู่สาธารณะ

รายละเอียดหลักสูตร อ่านเพิ่มเติม...

ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง 

ข้อความจากพี่รัชชานนท์ นาคสมบูรณ์ ที่พึ่งจบการศึกษาในปี 2561 นี้ แต่ปัจจุบันได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ด้านสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์มาฝากน้อง ๆ ครับ
 

ภาพ จากการเข้าประกวดการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

"สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจจะเรียนทางด้านสำรวจ ทุกคนก็คงเคยคิดว่ามาเรียนแล้วจบไปจะสามารถไปทำอะไรได้ หลาย ๆ คนก็คงจะถูกถามว่าเรียนสำรวจแล้วจบไปทำอะไร ในตอนแรก ๆ คำตอบของหลาย ๆ คนก็อาจจะเหมือนกันก็คือ เรียนสำรวจไปก็ไปทำแผนที่ ไปตั้งกล้อง ไปเข้าทำงานกรมที่ดิน หรือหลาย ๆ คนอาจจะรู้จักGIS เรียนสำรวจไปก็ไปทำงานด้านGIS ได้ แต่พอเริ่มได้เรียนจริง ๆ แล้วจะพบว่า งานที่ว่าเราจบไปจะทำอะไรได้นั้นหลากหลายมาก แต่สิ่งที่สำคัญนั้นไม่ใช่ว่าจบไปแล้วจะทำอะไร ได้บ้าง แต่เมื่อเรียนแล้วจบไปแล้วเราได้อะไรใหม่บ้าง ในการเรียนตลอดสี่ปีนั้นจะพบว่างานสำรวจนั้นถูกนำไปเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่หลากหลาย อย่างเช่นความรู้เรื่องของระบบฐานข้อมูล ความรู้เรื่องดาวเทียม ความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม ซึ่งความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นโอกาศที่จะนำพาไปหางานที่กว้างขวาง และความรู้ที่ได้จะเป็นสิ่งที่เปิดโอกาศสำหรับเส้นทางที่จะให้น้อง ๆ ได้เลือกต่อไปทั้งการทำงาน และการศึกษาต่อ ตอนเด็ก ๆ หลาย ๆ คนอาจจะฝันว่าอยากทำงานทางด้านอวกาศ ความรู้ที่ได้เรียนอาจจะพาให้ได้ไปทำงานกับหน่วยงานด้านอวกาศก็ได้ใครจะไปรู้?"

ภาพบรรยากาศชั้นเรียน ห้องพัก อาคารเรียนที่ Beihang University ประเทศจีน

  ​

ประสบการณ์จากอาจารย์สู่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษา

อาจารย์ พ.ท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ และอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ทุกท่าน นอกจากการศึกษาที่นิสิตจะได้รับกันทุกคนแล้ว อาจารย์จะถ่ายทอดความภาคภูมิใจที่อาจารย์มีให้กับสาขาวิชาให้กับนิสิตทุก ๆ คนได้รับด้วย โดยตั้งใจว่าจะให้นิสิตทุกคนได้รับรู้ความกว้างใหญ่ไพศาลของเทคโนโลยีตั้งแต่พื้นดินไปยันอวกาศที่พวกเราสามารถเรียนรู้ได้ สามารถผสมผสานศาสตร์จากหลากหลายสาขาเข้าไว้ด้วยกัน แล้วจะพบว่ามีเรื่องน่าสนใจอีกเยอะมากครับ สนใจที่จะมาเรียนด้วยกันมั้ย ....(^__^)

 

สถานที่ทำงานของนิสิตที่จบในปี 2560

 

นาย รัชชานนท์ นาคสมบูรณ์ ได้รับทุนศึกษาต่อด้าน Remote Sensing ที่ Beihang University สาธารณรัฐประชาชนจีน
นาย กฤติน พวงพิกุล สำนักโยธาธิการและผังเมือง
นาย วรท นิลคูหา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่
นาย ณพลช สิทธเทศานนท์ AP thailand ตึก Oceantower1
นาย พชร พลชัย IBCI. (บางนา)
น.ส. สุภิสรา มณีพิศมัย คู่ฟ้าเคียวทะเล รีสอร์ท
นาย อมาญาส์ กาชัย ITM Technology
น.ส. กมลชนก ผิวทอง บริษัท เวพพอนส์ เดคคอเรชั่น จำกัด
นาย กาญจนวรรณ พิศวง -
นาย กุลเดช สิทธิกุล -
น.ส. จิราพร กล่ำมอญ Powerline. Engineering co,
นาย ชนาธิป กองช้าง -
นาย ชยณัฐ คีรีนารถ กรมทางหลวง โครงการก่อสร้างสะพานข้าวแยกควนลัง จ.สงขลา
น.ส. ญาณิน วิเชียรวรรณ บริษัท Grand Build 1992
น.ส. ณัฐฌิมาภรณ์ เขาแก้ว -
น.ส. ณัฐณิชา นาวาน้อย Powerline. Engineering co,
นาย ธนกุล ธนศรีภักดีกุล บริษัท ฤทธา จำกัด
น.ส. ธีราพร สิทธิตัน Thai Obayashi
นาย ปิยภัทร พุฒพันธุ์ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
นาย พงศกร บัญชาดิฐ อิตตาเลียนไทย (บังกลาเทศ)
นาย พรพิริยะ ไชยเสนา ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
นาย ภาคภูมิ สุขกำปัง -
น.ส. มลลิตา อินทรสุวรรณ -
นาย มาฆะวิชญ์ พาณิชโชคชัย A-plus property ระยอง อ.ปลวกแดง
นาย วรเมศ ยิ่งสุจริตพันธุ์ อิตตาเลียนไทย
น.ส. วรลักษษณ์ รัตนโชติ -
นาย ศุภวิชญ์ ชลิตาภานุกุล บริษัท Grand Build 1992
น.ส. สกาวเดือน หวังไมตรี AECOM (Thailand) co,tld.
น.ส. สกาวเดือน อุ้ยรัมย์ ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
น.ส. ไอยดา ทับทิมหิน Thai Obayashi
น.ส. อรณิช อินทจักร -
 

 

เราเรียนอะไรกันบ้าง

 

Surveying

การสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ

 

Geodesy

การรังวัดรูปทรงสัณฐานของโลก และการกำหนดตำแหน่งพิกัด

 

GNSS (Global Navigation Satellite System)

การสำรวจกำหนดตำแหน่งพิกัดด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม

 

GIS (Geographic Information System)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ และการพัฒนาระบบประมวลผล

 

Photogrammetry

การสำรวจด้วยภาพถ่ายดิ่งทางอากาศ เพื่อทำแผนที่ภาพถ่าย แบบจำลองภูมิประเทศ 3 มิติ

 

Remote Sensing

การสำรวจติตตามทรัพยากรธรรมชาติ การติดตามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก จากเทคโนโลยีดาวเทียม