ระบบฐานข้อมูลกลางด้านกายภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556)

​​

ระบบฐานข้อมูลกลางด้านกายภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556)

วัตถุประสงค์

- ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีข้อมูลกายภาพที่หลาย หน่วยงานรับผิดชอบดูแลแต่มิได้มีการรวบรวมและจัดเก็บให้ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านกายภาพเพื่อบรรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วน

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตบางเขน

ลิงค์เข้าใช้งานระบบ (บางเขน)

ลิงค์เข้าใช้งานระบบ (ศรีราชา)

Powerpoint สรุปการดำเนินงาน