ระบบแผนออนไลน์ (Online Plan) (2556) สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

ระบบแผนออนไลน์ (Online Plan) (2556) สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

ที่มาโครงการ

การจัดทำและการพิจารณาแผนงานบำรุงทางในปัจจุบันมีกระบวนที่ยุ่งยากและซับซ้อน สำนักบริหารบำรุงทางเล็งเห็นประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาช่วยในการจัดทำและพิจารณาแผนงานบำรุงทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Poster ภาษาอังกฤษ

Poster ภาษาไทย