ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Thai Truck Center) (2556) สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

​​

ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Thai Truck Center) (2556) สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

องค์ประกอบของ Thai Truck Center

- มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

- ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก

- ระบบรายงานอุบัติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน

- ศูนย์ขนส่งออนไลน

ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก

Powerpoint สรุปการดำเนินงาน