โครงการศึกษาการใช้สัญญาณคลื่นเรดาร์ระยะไกล ในการติดตามการทรุดตัวของแผ่นดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาอัตราการทรุดตัวของแผ่นดินในพื้นที่วิกฤตการณ์น้ำบาดาล โดยการแปลสัญญาณคลื่นเรดาร์ระยะไกล จากข้อมูลดาวเทียม ระบบเครื่องรับรู้แบบเรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์ (SAR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลและการทรุดตัวของแผ่นดินในภาพรวม