รศ.ดร.สุธาริน สถาปิตานนท์

ตำแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย์

 

สาขาวิชา                          วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง

 

ข้อมูลติดต่อ                      

- Building 9 Room 9506
- 02-797-0999 Ext. 1332

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ

 

ผลงานวิจัย

-    Pansamut, R., Sthapitanonda, S. and Rujopakarn, W. 2014. Factors Affecting Safety Climate in Building Construction. Proceedings of 52nd Kasetsart University Annual Conference. Thailand.

-    Pansamut, R., Sthapitanonda, S. and Rujopakarn, W. 2014. Factors Affecting Incident Occurrence in Building Construction. Proceedings of 19th National Convention on Civil Engineering. Thailand.

-    Wasintham, W., Sthapitanonda, S. and Rujopakarn, W. 2014. Factors Affecting Contractor Delay in Building Construction. Proceedings of 19th National Convention on Civil Engineering. Thailand.