รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

 

สาขาวิชา                         วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง

 

ข้อมูลติดต่อ

fengstc@ku.ac.th

- Building 9 Room 9512

- 02-797-0999 Ext. 1330

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ

-    สันติ ชินานุวัติวงศ์. 2557. วิศวกรรมก่อสร้างการจัดการ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร.

 

ผลงานวิจัย

-    สันติ ชินานุวัติวงศ์ และ ชัยสิทธิ นาราภิรมย์. 2557. การศึกษาผลิตภาพการทำงานโครงสร้างคอนกรีตสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสูง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19.

-    สันติ ชินานุวัติวงศ์ และ ชัยสิทธิ นาราภิรมย์. 2557. คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของวิศวกรรมโยธาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19.

-    ศรัณย์ ประมูลพงศ์ และ สันติ ชินานุวัติวงศ์. 2557. ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารสูงต่อประชาชนข้างเคียง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19.