ผศ.ดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

สาขาวิชา                        วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง

 

ข้อมูลติดต่อ

fengsnw@ku.ac.th

- Building 9 Room 9510

- 02-797-0999 Ext. 1334

 

ผลงานวิจัย

-    ปริชาติ ชู่บ่อฝ้าย และ สุนีรัตน์ กุศลาศัย. 2557. สาเหตุความล่าช้าระหว่างการขุดเจาะอุโมงค์และการก่อสร้างกำแพงทึบน้ำในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน. วารสารวิศวกรรมลาดกระบัง. 31(2): 55-60.

-    ชยาภรณ์ ขุนชำนาญ และ สุนีรัตน์ กุศลาศัย. 2556. ผลกระทบของขนาดการผลิตในงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกัน. วิศวกรรมสาร มข. 40(4): 549-559.

-    ชาญวิทย์ กังพานิช และ สุนีรัตน์ กุศลาศัย. 2556. การกำหนดตารางทำงานแต่ละทรัพยากรด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์. วิศวกรรมสาร มข. 40(1): 105-116.