รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

 

สาขาวิชา

วิศวกรรมปฐพี

ข้อมูลติดต่อ

- fengkcc@ku.ac.th

- Building 9 Room 9522

- 02-797-0999 Ext. 1323

 

 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ

- Chantawarangul, K., Suanpaga, W., Yazdani, S., Vimonsatit, V. and Singh, A. 2014. Sustainable Solutions in Structural Engineering and Construction, ISEC Press: 810p.

 

ผลงานวิจัย

- Vardhanabhuti, B., Donkummun, P., Teerawut, V. and Chiantawarangkul, K. 2013. A Development of Wire Extensometer for Slope Monitoring Movement.  The Tokyo Tech-KU Joint Seminar. Tokyo, Japan.

- Vardhanabhuti, B., Chantawarangul, K. and Seawsirikul, S., 2015. Utilization of EPS Geofoam for Bridge Approach Structure on Soft Bangkok Clay. Proceedings of the Fifth International Symposium on Geotechnical Safety and Risk.

- Seawsirikul, S., Chantawarangul, K. and Vardhanabhuti, B. 2015. Evaluation of Differential Settlement along Bridge Approach Structure on Soft Bangkok Clay. 2015. Proceedings of the Fifth International Sysposium on Geotechnical Safety and Risk.

- Jotisankasa, A., Sittidumrong, J. and Chantawarangul, K., Preliminary Investigation of Energy Piles in Soft Bangkok Clay. Proceeding of the 1st International Conference on Geo -Energy and Geo-Environment.