ผศ.ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล

Education

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2541
M.Eng.(Transportation Engineering), Asian Institute of Technology (AIT), ไทย, 2543
PhD (Transportation Engineering), Queensland University of Technology (QUT), Australia, 2552

 

Interest

Freight and Logistics Modelling, Transport Demand Modelling, Transport Policy, Urban Mass Transportation Planning, Transport Economics, Intermodal Transport, Transport Behaviour, Traveller Information System

 

Research