อ.ดร.สรวิศ สุภเวชย์

Education

วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554

Interest

GNSS, Spatial Data Analysist, Remote Sensing, Geospatial Statistics