สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

(1)  โครงการวิจัยพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลดาวเทียมอัตโนมัติฯ

ภาพ การประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2

 

เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวทน. และ สกอ. ร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท สงวนวงศ์ อุตสาหกรรม จำกัด (บริษัทผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ในประเทศ) ดำเนินการวิจัยการประมวลผลข้อมูลดาวเทียม Sentinel-1, Sentinel-2 ในระบบ SAR และ Optical เพื่อพัฒนาอัลกอริทึม และระบบที่สามารถประมวลผลรายงานพื้นที่เพราะปลูกมันสำปะหลังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการบริหารงานของรัฐ เพื่อศักยภาพในการแข่งขัน